• Thông tư 04/2024/TT-BTC

  Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính

  22/01/2024

  06/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 03/2024/TT-BTC

  Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài chính

  18/01/2024

  01/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 02/2024/TT-BTC

  Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  10/01/2024

  25/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 01/2024/TT-BTC

  Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính

  08/01/2024

  01/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 79/2023/TT-BTC

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực tài chính

  29/12/2023

  15/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 77/2023/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 35/2003/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung và mức chi của Dự án Phát triển Giáo viên tiểu học

  29/12/2023

  01/03/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 76/2023/TT-BTC

  Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

  29/12/2023

  12/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 75/2023/TT-BTC

  Hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam

  28/12/2023

  01/01/2024

 • Thông tư 74/2023/TT-BTC

  Bãi bỏ Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác của các đơn vị thuộc ngành Tài chính

  27/12/2023

  09/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.