• Quyết định 13/2022/QĐ-TTg

  Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

  09/05/2022

  24/06/2022

 • Thông tư 24/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

  07/04/2022

  25/05/2022

 • Thông tư 09/2022/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  14/02/2022

  01/04/2022

 • Thông tư 10/2022/TT-BTC

  Quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước

  14/02/2022

  01/04/2022

 • Thông tư 07/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  09/02/2022

  01/04/2022

 • Thông tư 05/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ

  08/02/2022

  01/04/2022

 • Thông tư 06/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

  08/02/2022

  24/03/2022

 • Thông tư 01/2022/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện

  11/01/2022

  25/02/2022

 • Nghị định 137/2021/NĐ-CP

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

  31/12/2021

  01/01/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.