• Thông tư 72/2022/TT-BTC

  Ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  30/11/2022

  01/12/2022

 • Thông tư 68/2022/TT-BTC

  Sửa đôi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đon vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghỉệp, tổ chửc xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghỉệp

  11/11/2022

  14/11/2022

 • Thông tư 67/2022/TT-BTC

  Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

  07/11/2022

  23/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 66/2022/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

  07/11/2022

  22/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 65/2022/TT-BTC

  Quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  02/11/2022

  01/01/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 91/2022/NĐ-CP

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

  30/10/2022

  30/10/2022

 • Nghị định 90/2022/NĐ-CP

  Về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

  28/10/2022

  15/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 64/2022/TT-BTC

  Ban hành Sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

  25/10/2022

  09/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị định 84/2022/NĐ-CP

  Về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ Bảo tồn di sản Huế

  20/10/2022

  20/10/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.