• Thông tư 42/2024/TT-BTC

  Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản

  20/06/2024

  05/08/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 41/2024/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

  20/05/2024

  15/07/2024

 • Thông tư 40/2024/TT-BTC

  Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài

  17/05/2024

  05/07/2024

 • Thông tư 38/2024/TT-BTC

  Quy định về đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá; trích lập dự phòng rủi ro nghề nghiệp, chế độ báo cáo về hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá và chi phí phục vụ cho việc thẩm định giá của hội đồng thẩm định giá

  16/05/2024

  01/07/2024

 • Thông tư 28/2024/TT-BTC

  Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

  16/05/2024

  01/07/2024

 • Thông tư 30/2024/TT-BTC

  Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá

  16/05/2024

  01/07/2024

 • Thông tư 32/2024/TT-BTC

  Ban hành các Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập

  16/05/2024

  01/07/2024

 • Thông tư 34/2024/TT-BTC

  Quy định thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá

  16/05/2024

  01/07/2024

 • Thông tư 39/2024/TT-BTC

  Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá

  16/05/2024

  01/07/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.