• Quyết định 13/2022/QĐ-TTg

  Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

  09/05/2022

  24/06/2022

 • Quyết định 30/2021/QĐ-TTg

  Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022

  10/10/2021

  10/10/2021

 • Quyết định 27/2021/QĐ-TTg

  Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

  25/09/2021

  25/09/2021

 • Quyết định 27/2020/QĐ-TTg

  Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

  21/09/2021

  15/11/2020

 • Quyết định 15/2021/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

  30/03/2021

  20/05/2021

 • Quyết định 14/2021/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

  26/03/2021

  15/05/2021

 • Quyết định 11/2021/QĐ-TTg

  Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước

  17/03/2021

  17/03/2021

 • Quyết định 08/2021/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

  11/03/2021

  19/05/2021

 • Quyết định 07/2021/QĐ-TTg

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội

  02/03/2021

  01/05/2021

 • Quyết định 03/2021/QĐ-TTg

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

  25/01/2021

  25/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.