• Thông tư 17/2024/TT-BTC

  Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước

  14/03/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 16/2024/TT-BTC

  Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính

  11/03/2024

  25/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 15/2024/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

  06/03/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 14/2024/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

  01/03/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 13/2024/TT-BTC

  Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập tự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

  23/02/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 08/2024/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

  05/02/2024

  21/03/2024

 • Thông tư 10/2024/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

  05/02/2024

  21/03/2024

 • Thông tư 07/2024/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

  05/02/2024

  21/03/2024

 • Thông tư 11/2024/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

  05/02/2024

  21/03/2024

 • Thông tư 12/2024/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

  05/02/2024

  21/03/2024

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.