• Nghị quyết 107/2020/QH14

  Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội

  10/06/2021

  01/01/2021

 • Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14

  Sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

  27/07/2020

  01/08/2020

 • Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm

  13/07/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 116/2020/QH14

  Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

  19/06/2020

  03/08/2020

 • Nghị quyết 94/2019/QH14

  Về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước

  26/11/2019

  01/07/2020

 • Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14

  Về biểu thuế bảo vệ môi trường

  26/09/2018

  01/01/2019

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 54/2017/QH14

  Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

  24/11/2017

  15/01/2018

 • Nghị quyết 50/2017/QH14

  Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

  14/11/2017

  14/11/2017

 • Nghị quyết 49/2017/QH14

  Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

  13/11/2017

  13/11/2017

 • Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14

  Quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

  19/01/2017

  01/01/2017

  Hết hiệu lực một phần

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.