• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Luật 15/2012/QH13
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/06/2012 Văn bản được ban hành 15/2012/QH13
01/07/2013 Văn bản có hiệu lực 15/2012/QH13
01/01/2015 Được bổ sung 54/2014/QH13 Xem tại đây
01/01/2019 Được sửa đổi 18/2017/QH14
01/01/2022 Bị thay thế 1 phần 67/2020/QH14 Xem tại đây
01/01/2022 Bị bãi bỏ 1 phần 67/2020/QH14 Xem tại đây
01/01/2022 Được bổ sung 67/2020/QH14 Xem tại đây
01/01/2022 Được sửa đổi 67/2020/QH14 Xem tại đây
01/07/2023 Được sửa đổi 09/2022/QH15
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.