• Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

  Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025

  12/01/2022

  24/01/2022

 • Nghị quyết Số: 03/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  12/01/2022

  24/01/2022

 • Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND

  Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 45/2021/NQ-HĐND

  Nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 41/2021/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

  08/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND

  Về quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  08/12/2021

  01/01/2022

 • Nghị quyết 40/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh

  08/12/2021

  20/12/2021

 • Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND

  Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

  08/12/2021

  01/01/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.