• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/12/2023
Sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu số 25/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 28/11/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 08/12/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Phan Việt Cường
Phạm vi
  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.