• Quyết định 57/2020/QĐ-UBND

  về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện và thanh toán, quyết toán các nhiệm vụ, đề tài, dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân sách nhà nước

  31/12/2020

  15/01/2021

 • Quyết định 56/2020/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

  28/12/2020

  10/01/2021

 • Quyết định 55/2020/QĐ-UBND

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

  21/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 316/2020/NQ-HĐND

  Một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021

  09/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 313/2020/NQ-HĐND

  Về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 310/2020/NQ-HĐND

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 312/2020/NQ-HĐND

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân và Đội bóng chuyền nữ hạng đội mạnh quốc gia tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 303/2020/NQ-HĐND

  Về việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ninh

  09/12/2020

  19/12/2020

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 309/2020/NQ-HĐND

  Chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025

  09/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

  03/12/2020

  15/12/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.