• Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 225/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024

  30/03/2023

  10/04/2023

 • Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND

  Quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025

  30/03/2023

  10/04/2023

 • Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

  30/03/2023

  10/04/2023

 • Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND

  về việc hỗ trợ các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2022 – 2026

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND

  về chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; chính sách hỗ trợ đào tạo sau đaị học đối với viên chức Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực y tế tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  quy định về cơ chế quản lý, nguồn lực và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp huyện thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025

  09/12/2022

  ...

 • Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND

  bãi bỏ Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND

  Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

  09/12/2022

  19/12/2022

 • Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh Quảng Ninh

  09/12/2022

  19/12/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.