• Nghị quyết 83/2020/NQ-HĐND

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

  09/12/2020

  19/12/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 111/2020/NQ-HĐND

  Quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  09/12/2020

  19/12/2020

 • Nghị quyết 110/2020/NQ-HĐND

  Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND

  Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

  09/12/2020

  19/12/2020

 • Nghị quyết 71/2020/NQ-HĐND

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025

  10/11/2020

  20/11/2020

 • Nghị quyết 61/2020/NQ-HĐND

  Về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị

  10/09/2020

  10/09/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 47/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/07/2020

  02/08/2020

 • Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND

  Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2023, có tính đến năm 2025

  23/07/2020

  02/08/2020

 • Nghị quyết 46/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

  23/07/2020

  02/08/2020

 • Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/07/2020

  02/08/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.