• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2006
BỘ Y TẾ
Số: 15/2006/QĐ-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 28 tháng 4 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành 03 quy định về quản lý cán bộ, công chức

trong Cơ quan Bộ Y tế

__________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành 03 quy định về quản lý cán bộ, công chức trong Cơ quan Bộ Y tế sau đây:

1. Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong Cơ quan Bộ Y tế.

2. Quy định tuyển dụng cán bộ, công chức về công tác tại Cơ quan Bộ Y tế.

3. Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong Cơ quan Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng và Chánh Thanh tra thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Thị Trung Chiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.