• Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  31/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  21/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 43/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

  09/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 44/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

  09/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 42/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình

  09/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 35/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

  09/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung nội dung thứ 4 trong danh mục tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  09/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND

  Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021-2025

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 39/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  09/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

  Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

  09/12/2020

  20/12/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.