• Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

  07/08/2019

  20/08/2019

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đẩt, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn các huyện thành phố Hải Phòng năm 2019

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trường phòng chuyên môn và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

  02/08/2019

  15/08/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

  26/07/2019

  10/08/2019

 • Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ kinh phí thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

  19/07/2019

  01/08/2019

 • Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND

  Về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

  19/07/2019

  01/08/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.