• Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

  Quy định một số mức chi phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định

  31/12/2023

  12/04/2023

 • Quyết định 27/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh

  25/05/2023

  05/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 26/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định tiêu chí, thủ tục xét công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định

  23/05/2023

  10/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 25/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định

  23/05/2023

  10/06/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 22/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá bán nước sạch sinh hoạt các công trình cấp nước do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý, vận hành

  18/05/2023

  01/06/2023

 • Quyết định 23/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá bán nước sạch sinh hoạt lôi trình 03 năm (2023 - 2025) đối với Công trình cấp nước 03 xã Khu đông An Nhơn do Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn quản lý, vận hành

  18/05/2023

  01/06/2023

 • Quyết định 24/2023/QĐ-UBND

  Quy định giá bán nước sạch sinh hoạt lộ trình 03 năm (2023 - 2025) đối với Công trình cấp nước của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

  18/05/2023

  01/06/2023

 • Quyết định 21/2023/QĐ-UBND

  Ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định

  14/05/2023

  01/06/2023

 • Quyết định 20/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 và một phần Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

  12/05/2023

  25/05/2023

 • Quyết định 19/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 42/2022/QĐUBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

  05/05/2023

  16/05/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.