• Nghị quyết 12/2023/nq-hđnd

  Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 10/2023/nq-hđnd

  Quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 14/2023/nq-hđnd

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 11/2023/nq-hđnd

  Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu của thành phố Hải Phòng

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 13/2023/nq-hđnd

  Miễn, giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 08/2023/nq-hđnd

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 09/2023/nq-hđnd

  Nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/12/2023

  01/01/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 16/2023/nq-hđnd

  Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  08/12/2023

  18/12/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 07/2023/nq-hđnd

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố

  13/11/2023

  23/11/2023

 • Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm học 2023 - 2024

  18/07/2023

  01/08/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.