• Quyết định 03/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  01/03/2022

  01/03/2022

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 04/2022/QĐ-UBND

  Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

  01/03/2022

  11/03/2022

 • Quyết định 02/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Khoản 4 Điều 9 Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng trị ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  25/02/2022

  25/02/2022

 • Quyết định 01/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/01/2022

  10/02/2022

 • Quyết định 35/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Quảng Trị

  31/12/2021

  10/01/2022

 • Quyết định 34/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

  31/12/2021

  10/01/2022

 • Quyết định 32/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ban hành kèm theo các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  31/12/2021

  31/12/2021

 • Quyết định 33/2021/QĐ-UBND

  Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  31/12/2021

  10/01/2022

 • Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  29/12/2021

  10/01/2022

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Quyết định 29/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/12/2021

  01/01/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.