• Quyết định 42/2020/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng.

  31/12/2020

  10/01/2021

 • Quyết định 43/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

  31/12/2020

  15/01/2021

 • Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

  Quyết định quy định việc quản lý, phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  25/12/2020

  12/01/2021

 • Nghị quyết 12/2020/nq-hđnd

  quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ hệ thống giám sát tàu cá cho ngư dân thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2020

 • Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017

  22/12/2020

  01/01/2021

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  22/12/2020

  01/01/2021

 • Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND.

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  22/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.