• Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND

  Về việc cập nhật bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát tại phường An Phú Đông vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

  19/12/2008

  26/12/2008

 • Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

  09/07/2008

  16/07/2008

 • Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách quận năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

  09/07/2008

  16/07/2008

 • Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

  09/07/2008

  16/07/2008

 • Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc thông qua đề án chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính phường Đông Hưng Thuận do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

  29/06/2006

  06/07/2006

 • Nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

  29/06/2006

  29/06/2006

 • Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND

  Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

  29/06/2006

  29/06/2006

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.