This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/hungyen/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26386&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2010/TT-BKHCN Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2011/TT-BTTTT Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2008/TT-BKHCN Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 25/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 47/2010/TT-BCT Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 70/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 78/2009/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2009/TT-BCT Quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2010/TT-BXD Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 77/2009/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2009/TT-BKHCN Quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 65/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2009/TT-BKHCN Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2010/TT-BXD Quy định công tác quản lý chất lượng clanhke xi măng poóc lăng thương phẩm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2010/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 62/2010/TT-BNNPTNT Quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 49/2010/TT-BNNPTNT Về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2010/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2010/TT-BNNPTNT Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 40/2010/TT-BNNPTNT Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 36/2010/QĐ-TTg Ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2010/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2010/TT-BNNPTNT Quy định điều kiện đối với Tổ chức chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2010/TT-BNNPTNT Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá Tra, Basa xuất khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 10/2010/QĐ-TTg Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 08/2010/NĐ-CP Về quản lý thức ăn chăn nuôi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2010/TT-BNNPTNT Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đối với cà phê nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 106/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 11/2008/QĐ-BXD Về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 100/2008/QĐ-BNN Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 90/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hoá chất

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 22/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 14/2009/TT-BYT Hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 121/2008/QĐ-BNN Ban hành "Quy chế chứng nhận cơ sở thực hiện quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02 /2009/TT-BNN Hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 130/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 131/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy chế kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 40/2008/QĐ-BYT Phân cấp quản lý Nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2009/TT-BKHCN Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2009/TT-BNN Ban hành "Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam"

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2009/TT-BKHCN Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2009/TT-BTTTT Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 08/2009/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 54/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 15/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu điêzen

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 17/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2009/TT-BXD Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2009/TT-BNNPTNT Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 67/2009/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (1)
   
   
    Văn bản căn cứ (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (2)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (0)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.